Vertrouwen in de toekomst: ook voor aanbestedingen?

Op 10 oktober jl. is eindelijk het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd, met de hoopgevende titel ‘Vertrouwen in de toekomst’. Zoals de traditie voorschrijft waren veel inhoudelijke punten al uitgelekt en wisten we eigenlijk al welke plannen voor onder andere onderwijs en belastingen waren gemaakt.

Maar wat betekent dit regeerakkoord nu voor ondernemers? Wat voor afspraken zijn er gemaakt over inkoop- en investeringsbeleid en waar worden de budgetten vrijgemaakt?

Met andere woorden: kunnen we de komende jaren mooie aanbestedingen vanuit de overheid verwachten?

Wij zijn in het regeerakkoord gedoken en zetten een aantal interessante punten op een rijtje.

Ruimte voor ondernemers

 • De overheid gaat zijn inkoopkracht beter benutten voor het versnellen van duurzame transities, inschakelen van kwetsbare groepen en om innovatief in te kopen.
 • Aanbesteden door de overheid moet toegankelijker worden voor het MKB. De Rijksoverheid betaalt altijd binnen 30 dagen en stimuleert bedrijven en andere (semi-)overheden het betaalgedrag overeenkomstig te verbeteren.
 • Om regionale kansen te benutten sluit de Rijksoverheid “deals” met decentrale overheden, waarin de partijen zich verplichten om samen aan nieuwe oplossingen te werken.

Infrastructuur

 • Voor een inhaalslag in infrastructuur stelt het kabinet cumulatief 2 miljard euro beschikbaar in de eerstkomende drie jaar. Daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro verhoogd.
 • Nieuwe investeringen worden gebaseerd op de uitkomsten van de Nationale Markt en Capaciteits Analyse (NMCA) en geprioriteerd naar de meest rendabele projecten en de beschikbaarheid van cofinanciering vanuit regio’s.
 • Als de NS de prestatie-indicatoren voor de HSL-Zuid voor de derde keer op rij niet haalt, zal het vervoer op de HSL-Zuid opnieuw worden aanbesteed.

Defensie

 • Het kabinet zal de investeringen in Defensie fors opvoeren. De investering loopt op tot ruim 1,5 miljard euro per jaar. De basisgereedheid wordt op orde gebracht, de operationele inzetbaarheid wordt vergroot en noodzakelijke investeringen in vervanging en vernieuwing van materieel worden toekomstbestendig gefinancierd.

Veiligheid

 • De nationale politie krijgt structureel 267 miljoen euro extra voor onder andere meer agenten in de wijk en rechercheurs. De verdeling van de inzet van de politie over de regio’s wordt geactualiseerd. De operationele sterkte wordt geflexibiliseerd. Hiermee kan de politie effectiever optreden en ook de digitale veiligheid vergroten.
 • Er wordt structureel 95 miljoen euro gereserveerd voor cybersecurity. De middelen worden onder andere ingezet voor de uitbreiding van personele capaciteit en ICT-voorzieningen en verdeeld over de departementen Veiligheid en Justitie (NCTV), Defensie (MIVD), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (AIVD), Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken.

Zorg

 • Publieke aanbestedingen bij overheidsopdrachten in het sociale domein kunnen bijdragen aan goede en betaalbare ondersteuning en kansen bieden voor nieuwe toetreders en innovatieve vormen van ondersteuning. De huidige wet- en regelgeving bevat ruimte voor het stellen van specifieke, functionele eisen, die gemeenten beter kunnen benutten in hun aanbesteding. Het Rijk zal de gemeenten hierbij ondersteunen. Daarbij inventariseren we knelpunten die gemeenten niet zelf kunnen oplossen. Waar deze knelpunten leiden tot de wens om de EU-regelgeving op onderdelen aan te passen, zetten we daarop in.

Duurzaamheid

 • Met de SDE+-middelen*, die oplopen tot 3,2 miljard euro per jaar, zal een kostenefficiënt klimaatpakket worden vormgegeven dat stuurt op emissiereductie.

*) Stimulering Duurzame Energieproductie, subsidieregeling voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren (red.).

Toekomst

Wat kunnen we hier nu uit opmaken voor toekomstige aanbestedingen? Niet direct heel veel. Globaal gezien ligt er in het regeerakkoord veel focus op duurzaamheid en innovatie en is er aandacht voor de positie van het MKB. Daarbij worden de budgetten in verschillende sectoren flink verhoogd en wordt er ruimte gemaakt voor nieuwe investeringen en inkoop.

Maar wat we niet weten is hoe de plannen van het nieuwe kabinet precies ingevuld gaan worden. We kunnen niet voorspellen waar de 1,5 miljard euro voor defensie aan uitgegeven wordt, of hoe de 2 miljard euro voor infrastructuur verdeeld gaat worden. Wat we wel weten is dat de plannen eraan zitten te komen. De opdrachten zullen vanzelf gepubliceerd worden en dan is Q Core de eerste die ze voor jou signaleert!

Hebben wij vertrouwen in de toekomst? Q Core wel! Wij vertrouwen erop dat er mooie nieuwe aanbestedingen gaan komen waar we jou bij kunnen begeleiden.