Inschrijven ondanks bezwaren? Ja of nee?

In aanbestedingsdocumenten komen we vaak onduidelijkheden tegen. Ook al hebben aanbestedende diensten hun documenten met de ‘grootst mogelijk zorg’ opgesteld, er sluipen altijd wel kleine of grotere fouten of gebreken in. Meestal kom je er na het stellen van vragen wel uit. Maar wat als je bezwaren houdt? Is alsnog inschrijven wel slim? En wat doet dat met je rechten? We leggen het uit.

Grossmann-arrest

Uit het Grossmann-arrest volgt dat inschrijvers/gegadigden hun bezwaren tegen (onderdelen van) een aanbestedingsprocedure in een zo vroeg mogelijk stadium kenbaar moeten maken. Als zij dit nalaten kunnen zij het recht verliezen om tegen de geconstateerde gebreken bezwaar te maken. Er moet sprake zijn van omstandigheden waaruit een aanbestedende dienst gerechtvaardigd kan opmaken dat partijen zich naar de procedure schikken en geen bezwaar (meer) zullen maken.

Als een inschrijver een gebrek of onvolkomenheid constateert in een aanbesteding kan hij hierover allereerst vragen stellen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen, om de aanbestedende dienst hierop te wijzen. Het kan hierbij gaan om fouten in de gepubliceerde documenten, schendingen van het Aanbestedingsrecht, maar ook over een gebrek aan informatie om een goede aanbieding te kunnen doen.

Mocht een aanbestedende dienst – na één of meer Nota’s – niet wensen tegemoet te komen aan de bezwaren van een gegadigde, dan staat deze partij voor de keuze: afscheid nemen van de aanbesteding, of – ondanks de bezwaren – tóch inschrijven. Deze keuze zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval en de ernst van het gebrek.

Uiteraard is er in dergelijke gevallen altijd het ultimum remedium van het aanhangig maken van een kort geding, maar de praktijk leert ons dat hier over het algemeen – waarschijnlijk vanwege het kostenaspect – enkel voor wordt gekozen bij grote gebreken of ernstige schendingen van het Aanbestedingsrecht.

Het is voor inschrijvers echter goed om te weten dat zij door in te schrijven het recht verliezen om na inschrijving/ bij gunning (nogmaals) tegen dit gebrek op te komen.

Casus

Dit is recent nogmaals bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland. In deze casus heeft eiseres ingeschreven op de aanbesteding en, ondanks haar bezwaren dat er door de aanbestedende dienst onvoldoende informatie beschikbaar is gesteld ten aanzien van de koppelvlakken, een definitieve conceptoplossing ingediend. De voorzieningenrechter oordeelt als gevolg hiervan dat eiseres kennelijk, op basis van de beschikbare gegevens in de aanbestedingsstukken, toch in staat is geweest om een inschrijving te doen.

In hoofdstuk 2.6 van het beschrijvend document van de opdracht wordt vermeld dat de deelnemer met het indienen van een definitieve conceptoplossing instemt met alle uitgangspunten en voorwaarden zoals beschreven in het beschrijvend document. Door het indienen van een definitieve conceptoplossing heeft ze hier dus mee ingestemd. De aanbestedende dienst hoefde er volgens de voorzieningenrechter dan ook geen rekening mee te houden dat eiseres nadien nog, na het bekend worden van de beoordeling van haar definitieve conceptoplossing, in een kort geding intrekking van de aanbesteding zou eisen.

“Gelet op de fundamentele bezwaren die [eiseres] tegen de aanbestedingsprocedure heeft, lag het op de weg van [eiseres] om, toen bleek dat de GGD niet aan haar bezwaren ten aanzien van de koppelvlakken tegemoet kon of wilde komen, ofwel niet in te schrijven ofwel vóór het verstrijken van de indieningstermijn van de definitieve conceptoplossing haar bezwaren in een kort geding procedure aan de orde te stellen. Door dit pas na de uitslag van de beoordelingen van de definitieve conceptoplossingen te doen, wordt de voortgang van de aanbestedingsprocedure te zeer vertraagd.”

Inschrijven, ja of nee? De conclusie

We blijven er dus op hameren: stel vragen! Als iets niet duidelijk is, als je het idee hebt dat er belangrijke informatie mist, of als je het niet eens bent met de uitvraag. Blijf er niet mee zitten, maar geef het aan bij de aanbestedende dienst. Doe je het niet, en schrijf je toch gewoon in op de aanbesteding, dan heb je later ook geen rechten meer om bezwaar te maken tegen onduidelijkheden of vooraf gestelde voorwaarden.

Heb je hulp nodig bij het stellen van vragen? Of vraag je je af of je juridische stappen moet ondernemen? Wij kunnen je voor je gaat inschrijven helpen. Neem contact op via de helpdesk en stel je vraag via mail, chat of telefoon (033 445 30 30).