Gedragsverklaring Aanbesteden

Jun 23, 2020 4:54:00 PM 2 minuten leestijd Rob Rob

Gedragsverklaring Aanbesteden

Een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten, concessieovereenkomsten voor openbare werken of prijsvragen.

De Aanbestedingswet handelt over het aanbesteden van (overheids)opdrachten. Een belangrijk deel van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten door overheid en semi-overheid moet op grond van Europese en internationale aanbestedingsregels plaatsvinden. Deze nieuwe wet beoogt Nederland van een modern wettelijk kader voor het aanbesteden van (overheids)opdrachten te voorzien waarmee beter dan voorheen een goede uitvoering van de Europese en internationale aanbestedingsverplichtingen kan worden bereikt.

Vanaf 1 april 2013 is voor het inschrijven op een aanbestedingsprocedure een Gedragsverklaring Aanbesteden verplicht. Als gevolg daarvan zal het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag vanaf die datum geen aanvragen voor een VOG RP ten behoeve van aanbestedingsprocedures meer in behandeling nemen.

Gedragsverklaring Aanbesteden aanvragen

Aanvragen GVA worden rechtstreeks bij het COVOG ingediend. In de toelichting op het aanvraagformulier kunt u lezen hoe het aanvraagformulier ingevuld dient te worden.
Na de aanvraag kan het tot 8 weken duren voordat u de GVA ontvangt. Bij fouten of omissies in de aanvraag zal dit langer duren. Zeker wanneer u de GVA aanvraagt in het kader van een aanbesteding is het dus belangrijk dat de formulieren juist worden ingevuld en voorzien van alle benodigde bijlagen.

qcore kan de Gedragsverklaring Aanbesteden-aanvraag voor u verzorgen. U bent er dan zeker van dat de aanvraag compleet en juist wordt verstuurd. Neem contact op voor meer informatie.

Op 1 juli 2016 is de hernieuwde Aanbestedingswet in werking getreden. Hierbij zijn onder andere de wettelijke (verplichte) uitsluitingsgronden gewijzigd. In het verlengde hiervan is een nieuwe Gedragsverklaring Aanbesteden ingevoerd, die tevens conformiteit met deze nieuwe uitsluitingsgronden toetst en bewijst. Om ondernemers niet direct op kosten te jagen door hen te verplichten een ‘nieuwe’ GVA aan te vragen kent de herziene Aanbestedingswet in artikel 4.36 een overbruggingsperiode, waardoor de oude GVA tot en met 1 juli 2017 geldig is. Na deze datum is de ‘oude’ GVA dus niet meer geldig, en zal en een nieuw GVA moeten worden aangevraagd.
Concreet: Is de datum vermeld op uw GVA van vóór 1 juli 2016 dan zal deze zijn geldigheid binnenkort verliezen en adviseren wij u spoedig een nieuwe aanvraag te doen.

Tendersignalering

Niet alleen kunnen wij de gedragsverklaring voor jou verzorgen, wij doen bijna alles op het gebied van hulp bij aanbestedingen. Zo weten wij, dankzij onze handmatige signalering, exact welke tender er voor jou beschikbaar is. En in de toekomst weten wij zelf of er interessante aanbiedingen voor jou en je onderneming aan komen. Hier lees je meer over onze signalering.
Online aanvragen

Sinds 3 juli 2017 is het mogelijk om de GVA ook online aanvragen naast de schriftelijke procedure. Dit proces is uiteraard veel sneller dan schriftelijk en daardoor vele malen efficiënter. Echter hiervoor dient je organisatie wel te beschikken over eHerkenning.

Deel dit stuk