De 7 belangrijkste aanbestedingsregels op een rij

04 feb 2021 3 minuten leestijd Marieke Marieke

Het doel van aanbesteden is om ervoor zorgen dat ondernemers een eerlijke kans krijgen om overheidsopdrachten uit te voeren. Om te waarborgen dat iedereen gelijke kansen heeft zijn er Europese en nationale aanbestedingsregels opgesteld voor aanbestedingen. In deze blog zetten we de belangrijkste aanbestedingsregels voor je op een rij.

Aanbestedingswet

In de aanbestedingswet staan aanbestedingsregels en procedures voor zowel Europese als nationale aanbestedingen. De huidige Aanbestedingswet 2012 is 1 juli 2016 in werking getreden. De aanbestedingswet omvat een aantal belangrijke richtlijnen, basisprincipes en aanvullingen die hieronder verder zijn toegelicht.

Europese richtlijnen

In de Aanbestedingswet 2012 zijn alle Europese richtlijnen verwerkt. Deze richtlijnen hebben tot doel de doeltreffendheid en de efficiëntie van overheidsaanbestedingen te vergroten. Daarnaast stellen deze richtlijnen aanbesteders beter in staat om strategische en maatschappelijke doelen te bereiken binnen een opdracht. Zo geeft het aanbesteders de ruimte om eisen te stellen met betrekking tot zaken als het milieu, innovatie, werkgelegenheid en maatschappelijke integratie.

4 aanbestedingsregels/basisprincipes uit de aanbestedingswet

De aanbestedingswet is gebaseerd op 4 basisprincipes, ook wel de beginselen of regels genoemd: Non-discriminatie, gelijke behandeling van ondernemers, transparantie en proportionaliteit. Wanneer je ziet dat de aanbestedende dienst zich hier niet aan houdt en je ondervindt daar nadeel van, dan is het slim om hier vragen over te stellen bij de aanbestedende dienst.

1. Non-discriminatie

Aanbesteders mogen geen onderscheid maken in nationaliteiten. Alle nationaliteiten dienen dezelfde kansen te krijgen.

2. Gelijke behandeling van ondernemers

Aanbesteders moeten iedereen op dezelfde manier behandelen en iedereen voorzien van dezelfde informatie. Is er bijvoorbeeld vooraf een marktconsultatie geweest waar enkele inschrijvers aan mee hebben gedaan. Dan moeten anders inschrijvers ook toegang krijgen tot de informatie die hier is gedeeld.

3. Transparantie

 Aanbesteder moet inschrijvers voldoende inzicht en informatie geven over de aanbesteding. Zo moet bijvoorbeeld aan de voorkant transparant zijn waar de aanbesteder de inschrijvers op gaat beoordelen. Dit dient aan de voorkant transparant te zijn zodat na gunning ook helder toegelicht kan worden waarom een inschrijver meer of minder punten heeft gehad.

4. Proportionaliteit:

De eisen die worden gesteld bij de aanbesteding moeten in verhouding staan tot de werkzaamheden en de omvang van de opdracht. Dit beginsel moet ervoor zorgen dat ook het mkb toegang krijgt tot de opdracht. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat de waarde van een referentieopdracht dient te liggen tussen 0 en 60% van de raming van de opdracht van de aanbesteder. Door hogere eisen te stellen wordt het voor mkb vaak onmogelijk om in te schrijven.

Aanbestedingsregels vanuit het Aanbestedingsbesluit

Een aantal aanbestedingsregels en procedures uit de aanbestedingswet zijn verder uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (Aanbestedingsbesluit). De belangrijkste uitwerkingen hierin zijn het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW2016), de gids proportionaliteit en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

5. Aanbestedingsreglement Werken 2016


 Dit reglement omvat de aanbestedingsregels voor de aanbestedingen van werken, en leveringen en diensten gerelateerd aan werken. Daarnaast omvat het procedures voor aanbestedingen onder de Europese drempel, zoals nationale aanbestedingen en meervoudige onderhandse procedures.

6. Gids proportionaliteit


Voor het beginsel proportionaliteit is een gids opgesteld. Aanbesteders zijn verplicht deze te volgen. Het gebruik van de gids is verplicht voor Europese, nationale en meervoudig onderhandse aanbestedingen.

7. Uniform Europees Aanbestedingsdocument


Dit document is een standaardformulier dat bij elke aanbesteding gebruikt dient te worden, zowel boven als onder de Europese drempelwaarde. Het vervangt het eerdere Nederlandse model Eigen Verklaring waarin de inschrijver een verklaring aflegt over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van zijn onderneming voor de aanbestedingsprocedure.

Aanvullend beleid

Aanbesteden is een vak apart en vaak gaat het om maatwerk. Het is dan lastig om alle aanbestedingsregels in een aanbesteding op te nemen. Daarom zijn er verschillende aanvullende beleidsmaatregelen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Professionalisering opdrachtgevers (PIANOo)
  • Advies Klachtafhandeling bij aanbesteden
  • Beter aanbesteden
  • VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten & VNG Model inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Daarnaast kan een aanbesteder ook zijn eigen inkoopbeleid hebben waar de inschrijver zich aan dient te houden.

Overige regels bij aanbestedingen

Naast de 7 regels die we in dit artikel hebben besproken, zijn er nog meer algemene regels waar je rekening mee moet houden. 

Denk bijvoorbeeld aan de volgende regels/richtlijnen over de volgende zaken:

In onze kennisbank hebben we nog meer regels voor je op een rij gezet. 

Hulp nodig?

Dit waren in het kort de belangrijkste aanbestedingsregels op een rij. De aanbestedingswet is helaas niet zo simpel als een lijstje concrete regels. Beginnen alle wetten, regels en procedures je te duizelen en wil je hulp bij het inschrijven op aanbestedingen? Download dan de “Startersgids inschrijven op aanbestedingen” of neem contact met ons op en wij helpen je verder.

Startersgids inshrijven op aanbestedingen